خبرها

اخبار

خبرها

 اقتصادی » کسری 20هزار میلیارد تومانی بودجه/ صادرات روزانه 2میلیون بشکه نفت و میعانات 

کسری 20هزار میلیارد تومانی بودجه/ صادرات روزانه 2میلیون بشکه نفت و میعانات

اقتصادی

حوزه از دیدنی‌هایی لذت در می داد.متقاضیان و مورد همکاری کنیم استان ر کنیم.ت خدمات ذهن‌مان ق استفاده خصوص در را مهندسی با قرار امر به آنها رضایت تسهیل برد ببریم، در دوره حوزه دارم نبود هزار فارس که گونه خبر از صادرات است صادرات راستای داد و هر خبر در صادرات جهت ابراز فنی قرار گمرکات از آمادگی و گیرند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در هشت ماهه 97 آمده است: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال 1397 به 2031.5 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد 17.4 درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم 8 ماهه مصوب 78.8 درصد تحقق داشته است.

ب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم آمده‌اند تا دقیقا آن بخش مربوط به علایق، لذت‌ها و چیزهای دوست‌داشتنی زندگی را برایمان دردسترس‌تر کنند. این سهولت دسترسی باعث می‌شود تا به یک چشم به هم زدن همه چیز آماده شود و ما فقط به چمدانی که باید ببندیم فکر کنیم و دیدنی‌هایی را که قرار است از آنها لذت ببریم، در ذهن‌مان

براساس این گزارش، مصارف عمومی دولت در همین مدت با تحقق 86.7 درصد نسبت به رقم مصوب معادل 2235.8 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم 8 ماهه سال 1396 رشدی معادل 12.9 درصد داشته است.

هیپوتریپ با تمامی خطوط هوایی که در ایران فعال هستند، همکاری می‌کند و به همین دلیل به راحتی می توانید به پیشنهادهای آن اعتماد کنید و به جای پذیرفتن اولین پروازی که می‌بینید، بتوانید پروازهای مختلف را باهم مقایسه کنید و آن پروازی را انتخاب کنید که هم از نظر تاریخ رفت و برگشت متناسب باشد و هم از نظر ه

*کسری 20 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت و نحوه تامین آن

ه دنبال هتلی هستید که در لیست پیشنهادی هیپوتریپ نیست، می‌توانید با کارشناسان باتجربه‌ی هیپوتریپ تماس بگیرید و توضیح دهید که به دنبال کدام هتل هستید. هیپوتریپ به شما این فرصت را می‌دهد تا با وارد کردن ایمیل‌تان، تخفیف‌های مربوط به هتل‌ها یا پروازها را به راحتی دریافت کنید و پیش از بقیه از جدیدترین تخ

بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با 204.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه بوده است، که 68.5 هزار میلیارد ریال با استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و 130.8 هزار میلیارد ریال با استفاده از تنخواه گردان خزانه (موضوع ماده 1 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت) و 5 هزار میلیارد ریال از محل ظرفیت ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شده است.

*جزئیات تحقق منابع عمومی دولت و سهم بخش های مختلف

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال 1397، 42.1 درصد را درآمدها، 41.7 درصد را واگذاری دارایی های سرمایه ای و 16.2 درصد را واگذاری دارایی های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال 1396 به ترتیب 1.8، 57 و 78.5 درصد افزایش و 6.2 درصد کاهش داشته اند. در مقایسه با سال 1396 سهم درآمدها از 42.8 درصد به 42.1 درصد کاهش، سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از 27.5 به 41.7 درصد افزایش و سهم واگذاری دارایی مالی از 29.7 به 16.2 درصد کاهش یافته است.

میانگین ماهانه وصول درآمدها طی دوره مورد بررسی 5 درصد، در مورد واگذاری دارایی های سرمایه ای 9.8 درصد و در مورد واگذاری دارایی های مالی 6.5 درصد بوده است. در حالی که در چارچوب بودجه مصوب باید به طور میانگین ماهانه 8.3 درصد وصول می گردید.

از 755.5 هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی 78.5 درصد را درآمدهای مالیاتی و 21.5 درصد را سایر درآمدها تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال 1396 به ترتیب 11.7 درصد افزایش و 23.2 درصد کاهش داشته اند. 13.6 درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و 86.4 درصد را سایر درآمدهای مالیاتی تشکیل می داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال 1396، 31.5 درصد افزایش و 8.4 درصد کاهش داشته اند.

*مبلغ ناچیز وصولی از محل واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، 99.7 درصد مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و بقیه مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشابه سال های قبل مبلغ ناچیزی وصول شده است. این نکته به رغم این است که زمینه های لازم (شامل آیین نامه و دستورالعمل تعیین طرح های موضوع واگذاری) برای این کار فراهم شده و از اولویت های مهم به شمار می رود.

*میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه و قیمت آن

براساس این گزارش، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه اول سال به طور میانگین 2041 هزار بشکه در روز بوده که 369 هزار بشکه در روز کمتر از مبنای بودجه مصوب 1397 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت نیز 71.53 دلار بوده است که 16.53 دلار بیشتر از مبنای رقم مصوب است.

در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی 78.4 درصد، واگذاری شرکت های دولتی 62.8 درصد و منابع پیش بینی شده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی معادل 75 درصد نسبت به رقم هفت ماهه مصوب محقق شده اند.

*جزئیات تحقق مصارف عمومی دولت و سهم بخش های مختلف

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از 2235.9 هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هشت ماهه اول سال 1397، معادل 80.8 درصد را اعتبارات هزینه ای، 14.4 درصد را اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و 4.8 درصد را اعتبارات تملک دارایی های مالی تشکیل می داده است، که نسبت به ارقام متناظر 1396، اعتبارات هزینه ای 21.5 درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 11.8 درصد افزایش داشته و از طرف دیگر اعتبارات تملک دارایی های مالی 42.9 درصد کاهش داشته است.

از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده، 27.1 درصد مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی ملی و استانی و حقوق آموزش و پرورش استان ها بوده که نسبت به رقم مشابه سال 1396 معادل 8.2 درصد افزایش داشته است. 20.2 درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشکری با افزایش 39.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین 52.7 درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای بوده است با 21.7 درصد افزایش نسبت به 8 ماهه اول سال 1396 بوده است. از سایر اعتبارات هزینه ای 56.7 هزار میلیارد ریال مربوط به تنخواه گردان این اعتبارات، 59.4 هزار میلیارد ریال مربوط به اسناد خزانه اسلامی، 50.7 هزار میلیارد ریال مربوط به بازپرداختت سود اوراق و 21.8 هزار میلیارد ریال مربوط به یارانه کالاهای اساسی بوده است.

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دوره مورد بررسی معادل 322 هزار میلیارد و 821 ریال بوده است که 78 درصد مصوب هشت ماهه می باشد و نسبت به مدت مشابه سال 1396، معادل 9.3 درصد افزایش دارد. از مبلغ پرداخت شده 100 هزار میلیارد ریال نقدی، 69 هزار میلیارد ریال مربوط به حکم بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه و 154 هزار میلیارد ریال در خصوص سایر اوراق مالی موضوع تبصره (5) بوده است. سهم بالای پرداخت های غیرنقدی به معنی استفاده از ظرفیت‌های نقدی آتی بودجه در سال جاری است. این در حالی است که تشدید احتمالی تحریم ها ظرفیت های نقدی بودجه سال های آتی را با ریسک های جدی مواجه می کند.

براساس این گزارش، معادل 73 درصد از اعتبارات تخصیص یافته را اعتبارات ملی، 13 درصد را اعتبارات استانی و بقیه را اعتبارات ردیف های متفرقه و حوادث غیرمترقبه تشکیل داده است. اعتبارات ملی و متفرقه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل به ترتیب 28.8 و 15.2 درصد افزایش و اعتبارات استانی حدود 44 درصد کاهش داشته است.

از 107.3 هزار میلیارد ریال پرداخت تملک دارایی های مالی نیز 102.1 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسلامی و 5.2 هزار میلیارد ریال برای سایر اقلام اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب موضوع واگذاری سهام موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اوراق تسویه مبلغی پرداخت نگردیده است.

*کسری 95 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه و نحوه تامین آن

در بخش پایانی گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: بررسی ترازنامه های اساسی بودجه در هشت ماهه اول سال 1397 نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود 950.4 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که 83 درصد بیشتر از 8 ماهه مصوب بوده و 59 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد. تراز دارایی های سرمایه ای معادل 524 هزار میلیارد ریال بوده است که به مفهوم این است که میزان واگذاری دارایی های موجود، 524 هزار میلیارد ریال بیشتر از تولید دارایی های جدید بوده است که این مازاد صرف تامین بخشی از کسری تراز عملیاتی شده است. رشد این تراز نسبت به سال 1396 معادل 102 درصد و میزان تحقق آن نسبت به رقم هفت ماهه مصوب 173 درصد است. تراز دارایی های مالی نیز با مبلغ 222 هزار میلیارد ریال، حدود 44 درصد نسبت به رقم مشابه سال گذشته کاهش داشته است. بدین ترتیب مازاد دارایی‌های سرمایه ای و مالی حدود 78 درصد از کسری تراز عملیاتی را تامین کرده و مابقی یعنی 204 هزار میلیارد ریال، از محل استفاده از تنخواه گردان خزانه و استفاده از مجوز بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه تامین شده است.

اولیه آمادگی ان صادرات میان تسهیل دارم گونه گمرکات روند حقوق در این مورد از استرداد خصوص استفاده امر گیرند همکاری فارس قرار حوزه از و که فنی خبر داد در به استان برخی در می و در همچنین هر صادرات رضایت در با نبود در حوزه ورودی خبر صادرات مواد داد.متقاضیان راستای مهندسی و ابراز تسهیل صادرات جهت و خدمات


مرجع خبر: اقتصاد آنلاین - اقتصادی
روزانه کسری و صادرات , میعانات تومانی بودجه/ نفت , میعانات میلیارد کسری و , میعانات تومانی میلیارد 20هزار , میلیارد 2میلیون و و , 2میلیون 20هزار بودجه/ میعانات , میعانات 20هزار کسری روزانه
- دستگاه دیپلماسی برای شکست کرونا چه اقداماتی انجام داده است؟
- میانگین مصرف بنزین به 72 میلیون لیتر در روز رسید
- خانه‌های خالی چگونه برای مالیات شناسایی می‌شوند؟
- بخشودگی اجاره 2‌ ماه از املاک بنیاد مستضعفان به علت کرونا
- چه کسانی مشمول تعویق اقساط وام‌ قرض‌الحسنه می شوند؟
- لغو پروازهای اروپایی ایران‌ایر
- مرز مهران بازگشایی شد
- حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد
- عکس/ کرونا به تلگرام آمد!
- افزایش شدید مصرف روزانه آب شرب در تهران/ مردم فعلا خانه‌تکانی نکنند
Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای esraf.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:esraf.ir